| | |Menu główne
zaslepka

Autodesk Inventor 2018.2 – Co nowego ?

Zgodność operacyjna

Przenoszenie danych między komputerem i chmurą: AnyCAD dla Fusion 360

Uwaga: Funkcja AnyCAD dla Fusion 360 jest dostępna w programie Inventor 2018.2 w wersji zapoznawczej. Ta wersja umożliwia przetestowanie nowych funkcji w programie Inventor, zanim trafia one do ostatecznego wydania.

Nowy proces roboczy AnyCAD umożliwia wykorzystanie wspólnych możliwości programu Inventor i platformy Fusion 360.

Przegląd

W programie Inventor funkcja AnyCAD jest stale rozbudowywana i tym razem dodano obsługę plików projektowych platformy Fusion 360.

Można przenieść modele z platformy Fusion 360 bezpośrednio do programu Inventor w celu integracji systemów, projektowania dużych zespołów i tworzenia dokumentacji. Po aktualizacji projektu na platformie Fusion 360 ze zmian można korzystać w programie Inventor.

W podobny sposób można utworzyć odniesienie do części programu Inventor na platformie Fusion 360 w celu użycia w chmurowych procesach symulacji, CAM itd. Ponieważ platforma Fusion 360 wykorzystuje teraz tą samą technologię AnyCAD, zmiany w modelu programu Inventor mogą być automatycznie dostępne na platformie Fusion 360.

Technologia AnyCAD zapewnia elastyczność skorzystania z możliwości światowej klasy oprogramowania do projektowanie elementów 3D Inventor w połączeniu z platformą innowacji produktowych, pozwalając tworzyć, co tylko chcesz.

Pierwsze kroki

Aby udostępniać dane między aplikacją komputerową Inventor i platformą chmurową Fusion 360, należy skonfigurować i uwzględnić kilka elementów.

 • Zainstaluj program Desktop Connector. Umożliwia on przenoszenie danych między komputerem a chmurą. Program Desktop Connector pozwala zainstalować na komputerze folder, który umożliwia bezpośredni dostęp do przestrzeni usługi Fusion Team w chmurze .

  Pobierz instalator programu Desktop Connector z menu profilu na koncie usługi Fusion Team.

 • Określ konto usługi Fusion Team, które ma być używane do udostępniania danych. Usługa Fusion Team zapewnia centralny obszar roboczy dla projektów w centrum w chmurze.

Importowanie plików platformy Fusion 360 (.fusiondesign) jako odniesienia do modelu AnyCAD

Po skonfigurowaniu można otwierać/importować pliki platformy Fusion 360 (.fusiondesign) z dysku Fusion 360  z opcją przekształcenia lub utworzenia odniesienia AnyCAD. Importowanie pliku platformy Fusion 360 (.fusiondesign) jako odniesienia do modelu AnyCAD zapewnia zachowanie łącza do wybranego pliku, co umożliwia monitorowanie i aktualizowanie w przypadku zmian modelu. Ten proces roboczy umożliwia użycie danych programu Inventor na platformie Fusion 360 i danych platformy Fusion 360 w programie Inventor, co pozwala na bardziej elastyczne korzystanie z tych narzędzi w procesie projektowania i wytwarzania produktu.

Obsługa ruchomych punktów dołączonych do geometrii podkładu DWG

Wcześniej, po utworzeniu wymiaru w geometrii podkładu DWG, punktu dołączonego do geometrii nie można było dołączyć do innego punktu. Teraz można przeciągnąć linię obwiedni wymiaru i dołączyć punkt do innej geometrii.

Rozwiązywanie brakujących odniesień AnyCAD

Obsługa rozwiązywania odniesień do brakujących plików AnyCAD została rozszerzona na proces roboczy AnyCAD.

Jeżeli otworzysz plik części lub zespołu z brakującymi odniesieniami do co najmniej jednego pliku AnyCAD, zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozwiąż połączenie umożliwiające znalezienie brakujących odniesień. Jeżeli wybierzesz opcję pominięcia nierozwiązanych odniesień, ikona Nierozwiązany będzie wyświetlana obok węzła przeglądarki najwyższego poziomu w otwartym pliku. Okno dialogowe Rozwiąż połączenie można otworzyć klikając prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki najwyższego poziomu i wybierając nową opcje Rozwiąż plik z menu kontekstowego.

Części

Definicja na podstawie modelu

Symbol na całym obwodzie został dodany do tolerancji kształtu i położenia dla profilu powierzchni.

Eksportowanie do pliku DWF

Do funkcji eksportu do pliku DWF dodano obsługę opisów 3D. W celu ułatwienia dostępu polecenie Eksportuj do DWF dodano do panelu Eksport na karcie Opis części i podzespołu. Niewidoczne podpisy są eksportowane jako ukryte w pliku DWF, ale ich widoczność można przełączać w wyeksportowanym pliku DWF.

Eksport do formatu PDF 3D

Eksportowane pliki PDF 3D obsługują teraz wyróżnienie skojarzonej powierzchni w przypadku oznaczeń tolerancji, które odnoszą się do wielu powierzchni.

Części konstrukcji blachowej

Synchronizacja reguły rozwijania

Program Inventor umożliwia określenie różnych reguł rozwijania dla elementów w bryle, ale nie było łatwego sposobu na zsynchronizowanie wszystkich elementów tak, aby używały tej samej reguły w przypadku zmiany zdania. W tej wersji wprowadzono nowe polecenie umożliwiające zsynchronizowanie wszystkich elementów jednym kliknięciem, aby korzystały z tej samej reguły rozwijania.

Aby użyć nowego polecenia:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy bryłę w przeglądarce i wybierz polecenie Synchronizuj regułę rozwijania.

 • W oknie dialogowym wybierz odpowiednią regułę dla wszystkich elementów i kliknij przycisk OK.

Zespoły

Ulepszenie dotyczące polecenia Unieruchom i ustaw jako główny

Wcześniej za pomocą jednego kliknięcia polecenie Złóż  Produktywność Unieruchomienie i zakotwiczenie komponentu umożliwiało unieruchomienie, przesunięcie i użycie wiązań równoległych do zakotwiczenia wybranego elementu w początku zespołu. Następnie powodowało przeniesienie elementu na najwyższy poziom przeglądarki.

Nazwa polecenia została zmieniona na Unieruchom i ustaw jako główny i teraz powoduje wyświetlenie okna dialogowego i przedstawienie powyższych operacji jako osobnych opcji.

Ponadto polecenie Unieruchom i ustaw jako główny obsługuje wybór kilku elementów. Można wybrać co najmniej jeden element, a następnie co najmniej jedną opcję w nowym oknie dialogowym Unieruchom komponenty i ustaw je jako główne.

  • Unieruchom w początku: Umożliwia przesunięcie, unieruchomienie i wyrównanie wybranych elementów z początkiem zespołu. Elementy można dowolnie przesuwać po cofnięciu ich unieruchomienia.
  • Utwórz wiązania równoległe z płaszczyznami początkowymi: Umożliwia zastosowanie wiązań równoległych w celu zakotwiczenia elementów w początku zespołu.
  • Przesuń na samą górę w przeglądarce: Umożliwia przesunięcie wybranych elementów na najwyższy poziom przeglądarki zespołu.

Ulepszenie dotyczące zapisywania w bibliotece Content Center

Wcześniej po zmianie rozmiaru elementu z biblioteki Content Center jako części niestandardowej program Inventor automatycznie zapisywał zmianę. Zapisywanie części niestandardowych działa teraz w ten sam sposób jak w przypadku innych części: zmiany są zapisywane dopiero po zapisaniu zmian w pliku.

Przykład

Ulepszenie dotyczące szybkiego wyszukiwania w bibliotece Content Center

Teraz można przeprowadzać szybkie wyszukiwanie elementów: nowe menu rozwijane Szukaj (Rodziny lub Elementy) zostało dodane do okna dialogowego Edytor Content Center i Wstaw z Content Center. Umożliwia ono przeprowadzanie szybkiego wyszukiwania elementów. Po wybraniu opcji Elementy można na przykład wprowadzić numer części w polu Znajdź i wyszukać określony numer części.

Ulepszony podgląd fazy zespołu

Wcześniej po utworzeniu/edycji fazy w celu utworzenia podglądu w oknie graficznym używane były tylko linie ukośne. Podgląd został ulepszony i lepiej przedstawia część krawędzi tworzącej fazę lub fazę częściową.

Szkic

Użyj nowego ustawienia, karta Narzędzia  panel Opcje  Opcje aplikacji/karta Szkic  Zachowaj geometrię szkicu przy wstawianiu pierwszego wymiaru, aby sterować sposobem skalowania (automatycznym skalowaniem) elementów szkicu.

Automatyczne skalowanie zachowuje pierwotny kształt szkicu przy dodawaniu pierwszego wymiaru. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeżeli odległość między początkiem szkicu a geometriami nie ma być skalowana automatycznie.

Ikona widoczności szkicu dodana do minipaska narzędzi

Użyj nowej ikony widoczności na minipasku narzędzi szkicu 2D, aby włączyć lub wyłączyć widoczność szkicu podczas wybierania skojarzonej powierzchni w oknie graficznym.

Rysunki

Ulepszenie dotyczące tworzenia kreskowania

Wcześniej w szkicach rysunku można było dodać jednocześnie tylko jeden region kreskowania. Teraz można wybrać kilka zamkniętych profili w szkicu i do wszystkich zastosować wypełnienie/kreskowanie.

Aktualizacja pomocy dotyczącej podziału tabeli

Opinie klientów zwróciły naszą uwagę na pomoc dotyczącą podziału tabeli. Temat pomocy nie wyjaśniał dostatecznie procesu podziału listy części i przenoszenia podzielonej sekcji do nowego arkusza. W tej wersji pomoc została zaktualizowana.

 • W oknie dialogowym Drukuj rysunek dodano opcję Sortuj. Nowa opcja Sortuj jest dostępna, jeżeli rysunek ma więcej niż 1 arkusz i wybrano drukowanie co najmniej 2 kopii.

 • Wydajność aktualizacji widoku rysunku została poprawiona. W programie Inventor 2018.1 przyspieszono aktualizację widoku rysunku dzięki przetwarzaniu edycji tylko tych części widoku rysunku, które uległy zmianie. Dodatkowe ulepszenia przyspieszają aktualizacje widoku rysunku w scenariuszach, w których widoki są aktualizowane po edycji wielu części.

iLogic

Autouzupełnianie włączone w edytorze reguł

Autouzupełnianie jest włączone dla następujących elementów:

 • Parametry programu Inventor
 • Obiekty i funkcje iLogic
 • Obiekty interfejsu API programu Inventor
 • Obiekty .NET

Przykładowo można wpisać „.” po zmiennej i zacząć wpisywanie; albo nacisnąć w dowolnej chwili kombinację klawiszy Control-Spacja lub Alt-Strzałka w prawo. Podczas wpisywania lista elementów dostępnych do wyboru zostanie wyświetlona w kolejności alfabetycznej. Pełny opis zmiennej zostanie wyświetlony w etykiecie narzędzi.

Po wpisaniu „.” zostanie wyświetlona lista rozwijana właściwości i metod. Po rozpoczęciu pisania po wprowadzeniu znaku „.” funkcja autouzupełniania wyświetli elementy dostępne do wyboru.

Inne ulepszenia iLogic

 • Użyj nowej sekcji Nagłówek w edytorze reguł, aby utworzyć tekst nagłówka. Tekst nagłówka można utworzyć tylko w sekcji nagłówka. Jeżeli dodasz instrukcje nagłówka, sekcja nagłówka pozostanie otwarta przy następnym uruchomieniu edytora reguł. W tej sekcji działa także nowa funkcja autouzupełniania.

 • Użyj nowej opcji, Kolorowanie składni, na karcie Opcje w edytorze reguł, aby ustawić schemat kolorów. Można wybrać opcję Klasyczne lub Nowoczesne.
  Karta Opcje edytora reguł Przykład nowego kolorowania składni

  Klasyczne

  Nowoczesne

 • Teraz można użyć klawisza skrótu CTRL+S, aby zapisać regułę w edytorze reguł.

Ogólne

Obsługa edycji wyłączonych wiązań

Teraz można edytować, zmieniać i szybko edytować wyłączone wiązanie. Aby edytować lub zmodyfikować wartość, kliknij prawym przyciskiem myszy wyłączone wiązanie w przeglądarce i wybierz polecenie Edytuj lub Zmień. Aby otworzyć pole szybkiej edycji, kliknij w przeglądarce wyłączone wiązanie.

Podczas edycji wyłączonego wiązania:

 • Węzły przeglądarki są aktualizowane o nowe wartości.
 • Edytowane wiązanie pozostaje wyłączone i nierozwiązane w zespole.
  Ostrzeżenie: Po zaktualizowaniu wyłączonego wiązania o nowy parametr używany przez inny element w zespole zaktualizowana wartość będzie używana przez zespół.

Podgląd wyłączonego wiązania jest niedostępny.

Edycja i modyfikacja Szybka edycja

Pomysł zgłoszony na forum Inventor® Ideas

Ulepszenie dotyczące eksportu obrazów w formacie PNG, TIFF i BMP

Plik programu Inventor można teraz wyeksportować jako obraz w formacie PNG, TIFF lub BMP z przezroczystym tłem. W oknie dialogowym Opcje zapisu obrazu wybierz opcję Przezroczyste tło.

Pomysł zgłoszony na forum Inventor® Ideas

Ulepszenie dotyczące pomiarów

Funkcja sumowania wartości pomiarów jest znowu dostępna i została ulepszona. Teraz można dodać wartości pomiarów liniowych, pola powierzchni, objętości i kąta oraz obliczyć całkowity pomiar dla każdego z tych 4 typów.

Przegląd procesu roboczego

Otwórz kartę Narzędzia panel Zmierz Zmierz.

 1. Wybierz element w oknie graficznym, a następnie wybierz znak plusa obok typu pomiaru. Wybierz na przykład linię, a następnie wybierz znak plusa (Dodaj do wartości sumarycznej) obok opcji Długość.

 2. Wartość długości zostanie dodana do grupy pomiaru Odległość w sekcji Właściwości sumaryczne. Znak plusa (Dodaj do wartości sumarycznej) umożliwia dodanie wybranego elementu do grupy Właściwości sumaryczne dla każdego typu pomiaru klikniętego w celu zsumowania. Wypróbuj: Wybierz inną linię w oknie graficznym, a następnie kliknij znak plusa obok długości. Wybierz promień, a następnie kliknij znak plusa obok promienia. Kliknij przycisk Pokaż/Ukryj historię obok opcji Odległość, aby wyświetlić właśnie dodane wartości.

Podsumowanie

Dla każdego typu pomiaru najpierw wybierz element w oknie graficznym, a następnie kliknij znak plusa. Każdy pomiar jest dodawany do grupy właściwości sumarycznych skojarzonych z typem pomiaru wybranego elementu.

Każdą wartość można szybko dodać do listy sumarycznej lub z niej usunąć. Każdą grupę właściwości sumarycznych można usunąć. Listę wybranych wartości można ukryć lub wyświetlić. Użyj menu kontekstowego, aby skopiować poszczególne lub całkowite wartości do schowka. Po zamknięciu polecenia pomiaru wszystkie właściwości sumaryczne są usuwane.

 

Źródło: www.autodesk.pl

Zamknij