| | |Menu główne

Specjalista ds. CAD/BIM (wsparcie techniczne) – Gdańsk

Specjalista ds. CAD/BIM (wsparcie techniczne) – Gdańsk

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osoby do wsparcia technicznego działu handlowego BIM zajmującego się sprzedażą i implementacją rozwiązań opartych na produktach Autodesk.

Wymagania:

Znajomość oprogramowania Autodesk Revit jest warunkiem koniecznym. Znajomość innych programów branżowych Autodesk lub konkurencyjnych oraz zagadnień związanych z pracą komputerów w sieci lokalnej i rozproszonej będzie dodatkowym atutem. Znajomość zagadnień i problemów związanych z implementacją BIM będzie dodatkowym atutem.

Oczekujemy:
zaangażowania w pracy, wypełniania powierzonych obowiązków z możliwie największą starannością, rozwoju poprzez samodzielne zwiększanie kompetencji w zakresie oprogramowania CAD, gotowości do poznawania nowych technologii, gotowości do podróży służbowych

Oferujemy:
ciekawą pracę w interesującym zespole, w stabilnej, dużej spółce notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ciągły rozwój z uwagi na nieprzerwany kontakt z najnowszymi technologiami CAD, atrakcyjne wynagrodzenie zależne od wyników pracy

Miejsce pracy: 

(CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wyłącznie e-mailem: praca@procad.pl z tematem: Specjalista ds. CAD/BIM – Gdańsk)

CV musi obejmować dane, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może dobrowolnie podać dane dodatkowe, inne niż przewidziane Kodeksem Pracy. W takim przypadku, kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dodatkowym niż przewidziane Kodeksem Pracy w celu rekrutacyjnym prowadzonym przez PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

Kandydat może wyrazić również dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez PROCAD SA dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie dodatkowej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”,

Administratorem danych osobowych jest PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego prowadzącego do zatrudnienia pracownika na ogłaszane stanowisko pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych, których podanie jest obligatoryjne jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zaś dla danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy, dobrowolna i niewymuszona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osoby, która została wybrana na stanowisko będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku pracy oraz zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy.

Dane osoby, która nie została wybrana na stanowisko, zostaną skasowane po upływie miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, z tym wyjątkiem, że w przypadku osoby, która wyraziła dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez PROCAD SA dane będą przechowywane przez cały czas do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na bazie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych przewidzianych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uwzględnienie kandydatury osoby, której dane dotyczą w prowadzonym procesie rekrutacji.

Zamknij