| | |Menu główne

Walne Zgromadzenie PROCAD SA

Walne Zgromadzenie PROCAD SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA  odbędzie się w Gdańsku,
w siedzibie Spółki,
28 maja 2019 roku, o godzinie 11.00.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo, w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i/lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad. Żądanie może zostać przesłane drogą elektroniczną. Akcjonariusz lub akcjonariusze, zobowiązani są do właściwego udokumentowania prawa do takiego żądania (np. poprzez świadectwo depozytowe informujące o blokadzie akcji PROCAD SA w dniu zgłoszenia stanowiących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający to prawo).

Komunikacja elektroniczna z Akcjonariuszami dotycząca spaw związanych z najbliższym Walnym Zgromadzeniem powinna odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail: walne28052019@procad.pl. Każda informacja przesłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie natychmiast potwierdzana e-mailem zwrotnym. Uwaga! Brak potwierdzenia może oznaczać nieskuteczne przesłanie wiadomości!

W załączonych dokumentach PDF znajdują się:

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zawierającą proponowany porządek obrad. Pobierz plik PDF

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Pobierz plik PDF

Projekt pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Pobierz plik PDF

Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018. Pobierz plik PDF

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. Pobierz plik PDF

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. Pobierz plik PDF

Sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. Pobierz plik PDF

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCAD S.A. za rok obrotowy 2018. Pobierz plik PDF

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCAD SA z wyników oceny: Pobierz plik PDF
– sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2018,
– sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
– wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018.

Pełna zawartość raportów okresowych za rok 2018 jest dostępna pod adresem:

http://www.procad.pl/inwestorzy/raporty-okresowe/rok-2018/

Zamknij