| | |Menu główne

Walne Zgromadzenie PROCAD SA

Walne Zgromadzenie PROCAD SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i wznowienia obrad po przerwie w dniu 09 lipca 2020 roku  o godzinie 13:00 w tym samym miejscu z możliwością zdalnego uczestnictwa.

Miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia PROCAD SA:
Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 (na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, budynek C, sala D).

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA od przerwy: Pobierz plik PDF

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo, w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i/lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad. Żądanie może zostać przesłane drogą elektroniczną. Akcjonariusz lub akcjonariusze, zobowiązani są do właściwego udokumentowania prawa do takiego żądania (np. poprzez świadectwo depozytowe informujące o posiadaniu akcji PROCAD SA w dniu zgłoszenia stanowiących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający to prawo).

Komunikacja elektroniczna z Akcjonariuszami dotycząca spaw związanych z najbliższym Walnym Zgromadzeniem powinna odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail: walne.zgromadzenie@procad.pl. Każda informacja przesłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie natychmiast potwierdzana e-mailem zwrotnym. Uwaga! Brak potwierdzenia może oznaczać nieskuteczne przesłanie wiadomości!

Możliwy jest zarówno udział osobisty w Walnym Zgromadzeniu jak i udział zdalny oraz zdalne głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączonych dokumentach PDF znajdują się:

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z nowy adresem, zawierającą proponowany porządek obrad. Pobierz plik PDF

Treść projektów uchwał zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pobierz plik PDF

Projekt pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Pobierz plik PDF

Zgłoszenie Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019. Pobierz plik PDF

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. Pobierz plik PDF

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. Pobierz plik PDF

Sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. Pobierz plik PDF

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCAD S.A. za rok obrotowy 2019. Pobierz plik PDF

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. Pobierz plik PDF

Pełna zawartość raportów okresowych za rok 2019 jest dostępna pod adresem:

http://www.procad.pl/inwestorzy/raporty-okresowe/rok-2019/

Zamknij