| | |Menu główne

Walne Zgromadzenie PROCAD SA

Walne Zgromadzenie PROCAD SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA  odbędzie się w Gdańsku,
w siedzibie Spółki,
30 czerwca 2022 roku, o godzinie 12.00.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo, w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i/lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad. Żądanie może zostać przesłane drogą elektroniczną. Akcjonariusz lub akcjonariusze, zobowiązani są do właściwego udokumentowania prawa do takiego żądania (np. poprzez świadectwo depozytowe informujące o posiadaniu akcji PROCAD SA w dniu zgłoszenia stanowiących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający to prawo).

Komunikacja elektroniczna z Akcjonariuszami dotycząca spaw związanych z najbliższym Walnym Zgromadzeniem powinna odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail: walne.zgromadzenie@procad.pl. Każda informacja przesłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie natychmiast potwierdzana e-mailem zwrotnym. Uwaga! Brak potwierdzenia może oznaczać nieskuteczne przesłanie wiadomości!

W załączonych dokumentach PDF znajdują się:

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zawierającą proponowany porządek obrad. Pobierz plik PDF

Treść projektów uchwał zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pobierz plik PDF

Projekt pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. Pobierz i rozpakuj plik ZIP

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. Pobierz i rozpakuj plik ZIP

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCAD SA za rok obrotowy 2021. Pobierz plik PDF

Ocena Rady Nadzorczej Procad S.A. dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Procad S.A. w 2021 roku i sprawozdania finansowego Procad S.A. za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 Pobierz plik PDF

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021. Pobierz plik PDF

Raport z oceny biegłego rewidenta sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021. Pobierz plik PDF

Pełna zawartość raportów okresowych za rok 2021 jest dostępna pod adresem:

www.procad.pl/inwestorzy/raporty-okresowe/rok-2021

Zamknij