• § 1 Postanowienia ogólne

  • 1. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę Procad SA a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • 2. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi znajdującym się na stronie internetowej www.procad.pl lub opisem przesłanym jako indywidualna oferta,
  • 3. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Procad SA i akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 • § 2 Definicje

  • 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
  • 2. Procad SA – to firma z siedzibą w Gdańsku ul. Kartuska 215 prowadząca działalnością szkoleniową, posiadającą oddziały regionalne, o numerze NIP: 584-10-03-488, REGON: 190330106, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.22/00056/2004
  • 3. Uczestnik – to osoba która bierze udział w szkoleniu organizowanym przez Procad SA
  • 4. Oferta – propozycja wykonania usług szkoleniowych skierowana do Zamawiającego, zawierająca zakres i warunki usług, dla szkoleń otwartych znajdująca się na stronie internetowej www.procad.pl
  • 5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłosiła osobę/y do udziału w szkoleniu.
  • 6. Szkolenie – to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Procad SA , prowadzona w różnych lokalizacjach, z użyciem różnych metod.
  • 7. Szkolenie otwarte – usługa szkoleniowa dostępna w określonej ilości miejsc, dla każdej zainteresowane josoby, która prześle zgłoszenie w określonym terminie; zrealizowana wg standardowych warunków.
  • 8. Szkolenie zamknięte – usługa organizowana dla grupy osób od jednego Zamawiającego, która jest zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnych ustaleń
  • 9. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Procad SA o przeprowadzenie szkolenia, składane w postaci pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Procad SA
  • 10. Formularz zamówienia – wypełniony dokument wg wzoru Procad SA, który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu
  • 11. Potwierdzenie udziału – informacja w formie dokumentu, przesyłana drogą elektroniczną przez Procad SA do Zamawiającego w efekcie rejestracji Uczestnika na danym szkoleniu
  • 12. Umowa indywidualna – dokument, na mocy którego Procad SA i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona faktura.
  • 13. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument Uczestnika szkolenia potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Procad SA
  • 14. Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.

 • § 3 Zgłoszenie i uczestnictwo w szkoleniu

  • 1. Szkolenia w centrum szkoleniowym Procad SA realizowane są w przypadku zebrania minimalnie wymaganej grupa uczestników. Decyzję o realizacji podejmuje każdorazowo właściwy przedstawiciel Procad SA
  • 2. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników Procad SA ma prawo odwołać termin szkolenia otwartego.
  • 3. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
   • – dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych,
   • – potwierdzenie swojego uczestnictwa telefonicznie lub emailem w odpowiedzi na zapytanie ze strony Procad SA,
   • – uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Procad SA w sposób opisany w dokumencie potwierdzającym rezerwacji miejsca na szkoleniu
  • 4. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Procad SA (dostępnego w na stronie internetowej www.procad.pl lub przesłanego elektronicznie przez pracownika Procad SA).
  • 5. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulamin i akceptuje jego postanowienia.
  • 6. Możliwość rejestracji na liście uczestników danego szkolenia jest dostępna do momentu istnienia wolnych miejsc. Brak wolnych miejsc w danym terminie jest komunikowany w harmonogramie szkoleń na stronie internetowej Procad SA. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość rejestracji uczestników na liście rezerwowej, w oczekiwaniu na potwierdzenie uczestnictwa przez osoby, które zarejestrowały się wcześniej.
  • 7. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e mailowej Procad SA lub do systemu rejestracyjnego CRM
  • 8. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia udziału w szkoleniu, Procad SA dokonuje rejestracji uczestników na szkoleniu i przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  • 9. Procad SA zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty lub osoby, których udział naruszyłby interesy prowadzonej przez Procad SA działalności szkoleniowej.
 • § 4 Odwołanie szkolenia

  • 1. Procad SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą kursu. W przypadkach niezależnych od organizatora ten termin może ulec skróceniu, w szczególności gdy grupa potwierdzonych uczestników okaże się mniejsza niż minimalna, niezbędna dla realizacji szkolenia.
  • 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Procad SA. Procad SA zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o kolejnym terminie danego szkolenia.
  • 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Procad SA, Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Procad SA

 • § 5 Cena usługi szkoleniowej

  • 1. Za udział w szkoleniu Procad SA przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Informacje dotyczące płatności za udział w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.procad.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Procad SA stanowiącej potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu lub w zawarte w umowie
  • 2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem lub gotówką na podstawie potwierdzenia rezerwacji miejsca lub faktury w terminie podanym Uczestnikowi przez Procad SA. Co do zasady płatność powinna wpłynąć na konto Procad SA najpóźniej na 1 dzień roboczy przed
  • datą rozpoczęcia szkolenia.
  • 3. Płatność w formie przedpłaty najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia jest bezwzględna dla osób prywatnych
  • 4. Do podanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa. W przypadkach uzasadnionych przepisami, opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT
  • 5. Zamawiający upoważnia Procad SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
  • 6. Procad SA zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady, najpóźniej w ciągu 14 dni lub do końca miesiąca, w którym zakończyło się szkolenie.
  • 7. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Procad SA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiana cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

 • § 6 Realizacja usługi szkoleniowej

  • 1. Szkolenia realizowane są wg programu merytorycznego i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej www.procad.pl lub określonych szczegółowo w formularzu zamówieniu bądź indywidualnej umowie
  • 2. Procad SA zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia przed datą jego rozpoczęcia. W uzasadnionych sytuacjach może to być nawet na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. Zmiany dotyczyć mogą: sali szkoleniowej, harmonogramu, terminu szkolenia lub prowadzącego zajęcia
  • 3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  • 4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  • 5. Do obowiązków Procad SA należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
  • 6. Doboru metody, tempa i przebiegu prowadzonego szkolenia dokonuje Wykładowca, dostosowując je do tematu zajęć oraz poziomu grupy szkoleniowej.
  • 7. Procad SA dołoży należytej staranności, aby szkolenie było przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
  • 8. Po zakończeniu każdego szkolenia, Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, wg aktualnie stosowanego wzoru.

 • § 7 Materiały szkoleniowe

  • 1. Procad SA zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, zabrania ich kopiowania i powielania oraz rozpowszechniania osobom trzecim, .
  • 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Procad SA można przechowywać oraz wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Procad SA nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

 • § 8 Rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu

  • 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach przedstawionych poniżej.
  • 2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez wysłanie na adres email szkolenia@procad.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Oczekujemy tego typu oświadczenia nawet w przypadku braku uiszczenia opłaty za szkolenie.
  • 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:
  • a. gdy Procad SA otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 3 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem jej wcześniejszego otrzymania. Zgłoszenia rezygnacji dokonane później niż do 3 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, może się wiązać przy zwrocie z potrąceniem kosztów manipulacyjnych z otrzymanej kwoty
  • b. gdy Procad SA nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie pojawi się na Szkoleniu, Procad SA przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.
  • 4. Dopuszczalna jest zmiana nazwiska Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Procad SA niezwłocznie, najpóźniej na 1 dnia przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać tego drogą elektroniczną na adres szkolenia@procad.pl . Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego powyżej terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.
  • 5. Dopuszczalna jest zmiana terminu szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Procad SA niezwłocznie drogą elektroniczną na adres szkolenia@procad.pl, najpóźniej na 3 dni przed dniem
  • rozpoczęcia się szkolenia i wybrać nowy termin szkolenia, na który zostanie przeniesiony przez pracownika Procad SA.

 • § 9 Postępowanie reklamacyjne

  • 1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do realizacji świadczonych usług szkoleniowych.
  • 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres pocztowy Procad SA lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@procad.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia realizacji szkolenia.
  • 3. Reklamacja przesłana po wskazanym powyżej terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
  • 4. Reklamacja powinna zawierać:
   • – dokładne określenie terminu, miejsca i rodzaju szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
   • – wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,
  • 5. Procad SA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
  • 6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części, albo Procad SA może odmówić jej uwzględnienia.
  • 7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Procad SA może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:
   • – obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,
   • – rabat w wysokości do 100% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Procad SA.
 • § 10 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  • 1. Administratorem danych osobowych jest PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, tel: (58) 739 68 00, e-mail: szkolenia@procad.pl
  • 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i na podstawie realizacji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – tj. umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisów powszechnie obowiązującego prawa), przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnej zgody.
  • 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych(np. hostingodawca) bądź/i podmioty uprawnione do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku realizacji działań marketingowych, dane będą przechowywane od momentu wyrażenia zgody do momentu jej wycofania.
  • 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Pani/Panu (w zakresie określonym w RODO) następujące uprawnienia:z
   • prawo dostępu do danych (w tym otrzymania pierwszej bezpłatnej kopii danych osobowych),
   • prawo do sprostowania danych,
   • prawo do usunięcia danych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Administratora.
  • 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody:
  • podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i ich niepodanie nie będzie miało jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
  • przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  • 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • 10. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • § 11 Odpowiedzialność Procad SA

  • 1. Procad SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.
  • 2. Procad SA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

 • § 12 Postanowienia końcowe

  • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.procad.pl, tj. od dnia 1.09.2019r.
  • 2. Wszelkie spory wynikłe między Procad SA a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Procad SA.
  • 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, za wyjątkiem przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej jednej ze stron o zachowaniu poufności dokonanej współpracy

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.