• § 1 Postanowienia ogólne

  • 1. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę Procad SA a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • 2. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi znajdującym się na stronie internetowej www.procad.pl lub opisem przesłanym jako indywidualna oferta,
  • 3. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Procad SA i akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 • § 2 Definicje

  • 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
  • 2. Procad SA – to firma z siedzibą w Gdańsku ul. Kartuska 215 prowadząca działalnością szkoleniową, posiadającą oddziały regionalne, o numerze NIP: 584-10-03-488, REGON: 190330106, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.22/00056/2004
  • 3. Uczestnik – to osoba która bierze udział w szkoleniu organizowanym przez Procad SA
  • 4. Oferta – propozycja wykonania usług szkoleniowych skierowana do Zamawiającego, zawierająca zakres i warunki usług, dla szkoleń otwartych znajdująca się na stronie internetowej www.procad.pl
  • 5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłosiła osobę/y do udziału w szkoleniu.
  • 6. Szkolenie – to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Procad SA , prowadzona w różnych lokalizacjach, z użyciem różnych metod.
  • 7. Szkolenie otwarte – usługa szkoleniowa dostępna w określonej ilości miejsc, dla każdej zainteresowane josoby, która prześle zgłoszenie w określonym terminie; zrealizowana wg standardowych warunków.
  • 8. Szkolenie zamknięte – usługa organizowana dla grupy osób od jednego Zamawiającego, która jest zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnych ustaleń
  • 9. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Procad SA o przeprowadzenie szkolenia, składane w postaci pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Procad SA
  • 10. Formularz zamówienia – wypełniony dokument wg wzoru Procad SA, który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu
  • 11. Potwierdzenie udziału – informacja w formie dokumentu, przesyłana drogą elektroniczną przez Procad SA do Zamawiającego w efekcie rejestracji Uczestnika na danym szkoleniu
  • 12. Umowa indywidualna – dokument, na mocy którego Procad SA i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona faktura.
  • 13. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument Uczestnika szkolenia potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Procad SA
  • 14. Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.

 • § 3 Zgłoszenie i uczestnictwo w szkoleniu

  • 1. Szkolenia w centrum szkoleniowym Procad SA realizowane są w przypadku zebrania minimalnie wymaganej grupa uczestników. Decyzję o realizacji podejmuje każdorazowo właściwy przedstawiciel Procad SA
  • 2. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników Procad SA ma prawo odwołać termin szkolenia otwartego.
  • 3. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
   • – dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych,
   • – potwierdzenie swojego uczestnictwa telefonicznie lub emailem w odpowiedzi na zapytanie ze strony Procad SA,
   • – uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Procad SA w sposób opisany w dokumencie potwierdzającym rezerwacji miejsca na szkoleniu
  • 4. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Procad SA (dostępnego w na stronie internetowej www.procad.pl lub przesłanego elektronicznie przez pracownika Procad SA).
  • 5. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulamin i akceptuje jego postanowienia.
  • 6. Możliwość rejestracji na liście uczestników danego szkolenia jest dostępna do momentu istnienia wolnych miejsc. Brak wolnych miejsc w danym terminie jest komunikowany w harmonogramie szkoleń na stronie internetowej Procad SA. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość rejestracji uczestników na liście rezerwowej, w oczekiwaniu na potwierdzenie uczestnictwa przez osoby, które zarejestrowały się wcześniej.
  • 7. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e mailowej Procad SA lub do systemu rejestracyjnego CRM
  • 8. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia udziału w szkoleniu, Procad SA dokonuje rejestracji uczestników na szkoleniu i przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  • 9. Procad SA zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty lub osoby, których udział naruszyłby interesy prowadzonej przez Procad SA działalności szkoleniowej.
 • § 4 Odwołanie szkolenia

  • 1. Procad SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą kursu. W przypadkach niezależnych od organizatora ten termin może ulec skróceniu, w szczególności gdy grupa potwierdzonych uczestników okaże się mniejsza niż minimalna, niezbędna dla realizacji szkolenia.
  • 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Procad SA. Procad SA zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o kolejnym terminie danego szkolenia.
  • 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Procad SA, Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Procad SA

 • § 5 Cena usługi szkoleniowej

  • 1. Za udział w szkoleniu Procad SA przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Informacje dotyczące płatności za udział w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.procad.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Procad SA stanowiącej potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu lub w zawarte w umowie
  • 2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem lub gotówką na podstawie potwierdzenia rezerwacji miejsca lub faktury w terminie podanym Uczestnikowi przez Procad SA. Co do zasady płatność powinna wpłynąć na konto Procad SA najpóźniej na 1 dzień roboczy przed
  • datą rozpoczęcia szkolenia.
  • 3. Płatność w formie przedpłaty najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia jest bezwzględna dla osób prywatnych
  • 4. Do podanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa. W przypadkach uzasadnionych przepisami, opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT
  • 5. Zamawiający upoważnia Procad SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
  • 6. Procad SA zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady, najpóźniej w ciągu 14 dni lub do końca miesiąca, w którym zakończyło się szkolenie.
  • 7. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Procad SA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiana cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

 • § 6 Realizacja usługi szkoleniowej

  • 1. Szkolenia realizowane są wg programu merytorycznego i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej www.procad.pl lub określonych szczegółowo w formularzu zamówieniu bądź indywidualnej umowie
  • 2. Procad SA zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia przed datą jego rozpoczęcia. W uzasadnionych sytuacjach może to być nawet na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. Zmiany dotyczyć mogą: sali szkoleniowej, harmonogramu, terminu szkolenia lub prowadzącego zajęcia
  • 3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  • 4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  • 5. Do obowiązków Procad SA należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
  • 6. Doboru metody, tempa i przebiegu prowadzonego szkolenia dokonuje Wykładowca, dostosowując je do tematu zajęć oraz poziomu grupy szkoleniowej.
  • 7. Procad SA dołoży należytej staranności, aby szkolenie było przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
  • 8. Po zakończeniu każdego szkolenia, Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, wg aktualnie stosowanego wzoru.

 • § 7 Materiały szkoleniowe

  • 1. Procad SA zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, zabrania ich kopiowania i powielania oraz rozpowszechniania osobom trzecim, .
  • 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Procad SA można przechowywać oraz wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Procad SA nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

 • § 8 Rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu

  • 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach przedstawionych poniżej.
  • 2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez wysłanie na adres email szkolenia@procad.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Oczekujemy tego typu oświadczenia nawet w przypadku braku uiszczenia opłaty za szkolenie.
  • 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:
  • a. gdy Procad SA otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 3 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem jej wcześniejszego otrzymania. Zgłoszenia rezygnacji dokonane później niż do 3 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, może się wiązać przy zwrocie z potrąceniem kosztów manipulacyjnych z otrzymanej kwoty
  • b. gdy Procad SA nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie pojawi się na Szkoleniu, Procad SA przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.
  • 4. Dopuszczalna jest zmiana nazwiska Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Procad SA niezwłocznie, najpóźniej na 1 dnia przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać tego drogą elektroniczną na adres szkolenia@procad.pl . Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego powyżej terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.
  • 5. Dopuszczalna jest zmiana terminu szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Procad SA niezwłocznie drogą elektroniczną na adres szkolenia@procad.pl, najpóźniej na 3 dni przed dniem
  • rozpoczęcia się szkolenia i wybrać nowy termin szkolenia, na który zostanie przeniesiony przez pracownika Procad SA.

 • § 9 Postępowanie reklamacyjne

  • 1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do realizacji świadczonych usług szkoleniowych.
  • 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres pocztowy Procad SA lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@procad.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia realizacji szkolenia.
  • 3. Reklamacja przesłana po wskazanym powyżej terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
  • 4. Reklamacja powinna zawierać:
   • – dokładne określenie terminu, miejsca i rodzaju szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
   • – wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,
  • 5. Procad SA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
  • 6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części, albo Procad SA może odmówić jej uwzględnienia.
  • 7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Procad SA może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:
   • – obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,
   • – rabat w wysokości do 100% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Procad SA.
 • § 10 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, tel: (58) 739 68 00, e-mail: szkolenia@procad.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług szkoleniowych na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – tj. umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także w celu przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody oraz/lub art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora.

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. hostingodawca) bądź/i podmioty uprawnione do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku realizacji działań opartych na zgodzie osoby, której dane dotyczą, dane będą przechowywane od momentu wyrażenia zgody do momentu jej wycofania.

  5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Pani/Panu (w zakresie określonym w RODO) następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych (w tym otrzymania pierwszej bezpłatnej kopii danych osobowych),

  • prawo do sprostowania danych,

  • prawo do usunięcia danych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

  6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ich niepodanie nie będzie miało jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  11. Podane dane mogą być podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu.

 • § 11 Odpowiedzialność Procad SA

  • 1. Procad SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.
  • 2. Procad SA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

 • § 12 Postanowienia końcowe

  • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.procad.pl, tj. od dnia 07.06.2023r. od godziny 11:00 
  • 2. Wszelkie spory wynikłe między Procad SA a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Procad SA.
  • 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, za wyjątkiem przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej jednej ze stron o zachowaniu poufności dokonanej współpracy 


Regulamin obowiązujący do 07.06.2023 dostępny jest TUTAJ.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.