Service Pack 2

Problem

Jakie problemy rozwiązuje Service Pack 2 i skąd go ściągnąć?

Rozwiązanie

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2007

Ten dodatek Service Pack obejmuje dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2007. Aby uzyskać informacje o problemach rozwiązanych przez dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2007, zobacz plik Readme znajdujący się pod adresem http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7974178.

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem AutoCAD Mechanical:

Usunięte błędy krytyczne:

• Błąd krytyczny podczas otwierania pewnych uszkodzonych rysunków.
• Wstawianie części znormalizowanej do rysunku przez wywołanie odpowiedniego polecenia części znormalizowanej skopiowanego z innej aplikacji, na przykład z programu Notatnik lub z komórki programu MS Excel.
• Współdzielenie standardowego umieszczenia elementu w definicjach widoku i folderu komponentu.
• Wstawianie umieszczenia widoku komponentu z przeglądarki za pomocą okna dialogowego AMSNEW do istniejącego umieszczenia przy użyciu opcji Wybierz widok.
• Przełączanie między rysunkami przy aktywnym poleceniu AMSPROCKET.
• Edytowanie prezentacji śruby w przekroju w niektórych przypadkach.
• Podczas tworzenia listy części za pomocą bloków niestandardowych można sterować szerokością tekstu w kolumnie BOM_UNITS przez przedstawienie kolumny BOM_UNITS jako atrybutu o nazwie 29GENST{n}, gdzie n jest stosunkiem wysokości tekstu do jego szerokości.
• Importowanie komponentów zewnętrznych z pewnych uszkodzonych rysunków.
• Błąd krytyczny podczas wstawiania umieszczenia lokalnego widoku komponentu, który zawiera komponenty z nierozpoznanych rysunków zewnętrznych.
• Określanie nowej ścieżki do rysunków zewnętrznych w niektórych przypadkach.
• Kopiowanie (CTRL+C) we właściwościach zespołu w oknie dialogowym AMBOM.
• Kopiowanie (CTRL+C) w ramkach tolerancji kształtu i położenia w niektórych przypadkach.
• W niektórych przypadkach program AutoCAD Mechanical zawiesza się podczas kopiowania wszystkich elementów rysunku do nowej lokalizacji.
• Otwieranie rysunków z listą części, która odwołuje się do pewnych plików DSK.
• Wstawianie otworu gwintowanego w obszarze kreskowania w niektórych przypadkach.
• Wybieranie bloku niestandardowego jako typu numeru pozycji w pewnych rysunkach.

Zestawienie komponentów, lista części i numery pozycji:

• Brak list części w układach podczas tworzenia plików DWF za pomocą polecenia PUBLISH z obszaru modelu.
• Utrata informacji o zestawieniu komponentów podczas kopiowania (CTRL+C) i wklejania (CTRL+V) części znormalizowanych między rysunkami.
• Wartości zestawienia komponentów nie są poprawnie aktualizowane dla elementów fikcyjnych utworzonych za pomocą opcji Dodaj elementy w zestawieniu komponentów.
• Wysokość komórek listy części zmienia się w przypadku migrowania plików ze starszych wersji do programu AutoCAD Mechanical 2007.
• Właściwość Tekst w jednej linii listy części nie jest zachowywana, gdy pewne pliki zostaną zapisane i ponownie otwarte.
• Długi czas otwierania pewnych rysunków z powodu występującego w nich zestawienia komponentów lub listy części.
• Niepoprawny wydruk tworzony przez Edytora maski podczas drukowania zestawienia komponentów lub listy części za pomocą plików WSK.
• Zestawienie komponentów nie jest dokładnie aktualizowane w przypadku dodawania lub usuwania odniesień do części w niektórych rysunkach.
• Nie można zmienić nazwy zestawienia komponentów we właściwościach zespołu w oknie dialogowym AMBOM.
• Gdy zestawienie komponentów jest w trybie strukturalnym, na liście części nie są poprawnie wyświetlane nazwy komponentów, jeśli jest włączone grupowanie listy części według nazw.
• W przypadku wyeksportowania zestawienia komponentów lub listy części do pliku zewnętrznego kolumny zestawienia komponentów mają kolejność domyślną, niezależnie od kolejności w oknie dialogowym zestawienia komponentów lub listy części.

Części i elementy znormalizowane:

• Części znormalizowane w bloku widoku szczegółowego są nieprawidłowo skalowane podczas edytowania tego bloku.
• Nie można edytować części znormalizowanych w programie AutoCAD Mechanical 6, jeśli plik został utworzony i zapisany w programie AutoCAD Mechanical 2007.
• Niepoprawne opcje wyboru komponentów dla nowych umieszczeń widoku podczas kopiowania połączeń gwintowych.
• Widok z góry pogłębień stożkowych dla pewnych typów śrub jest wyświetlany niepoprawnie.

Symbole i wymiary:

• Niepoprawne obliczanie skali liniowej dla wymiarów utworzonych w rzutniach widoku szczegółowego w układach.
• Podczas pracy z układami niektóre funkcje polecenia AMHOLECHART nie są w stanie wybierać otworów w rzutni.
• Wywołanie polecenia AMREVLINE powoduje utworzenie nowej listy zmian, nawet jeśli lista zmian istnieje w granicach pewnych rysunków.
• Wymiary fazowania utworzone za pomocą polecenia AMCHAM2D nie uwzględniają ustawień kolorów w opcjach programu Mechanical.
• Nie można dodawać otworów do wykazu otworów w pewnych rysunkach migrowanych.
• Rodzaj linii łączącej jest taki sam jak linii bieżącej, a nie jak linii obiektu odniesienia.
• Niespójne wyświetlanie symboli w ramce tolerancji kształtu i położenia w niektórych przypadkach.

Struktura 2D:

• Nie można przeciągać i upuszczać elementów znormalizowanych z folderu do węzła głównego rysunku (definicja widoku głównego).
• Problem z widokami komponentów wklejanymi przy użyciu niepoprawnie utworzonych punktów podczas kopiowania za pomocą polecenia COPYBASE.
• W przypadku pewnych maszyn elementy aktywnego widoku komponentu są niewidoczne, ponieważ przesłaniają je elementy, które nie są częścią tego widoku komponentu.
• Problem polegający na niepoprawnym działaniu paska przewijania w przeglądarce Mechanical podczas pracy nad rysunkiem z dużą liczbą komponentów.
• Wybranie uchwytu zmodyfikowanej geometrii ukrywania nie powoduje przywrócenia geometrii oryginalnej, lecz tylko wybranie segmentów przerwanych.
• Przeciąganie i upuszczanie elementów struktury między rysunkami powoduje zmianę położenia elementu znormalizowanego.
• Polecenia modyfikacji, takie jak polecenia przesunięcia, wymazania itd., nie działają dla części znormalizowanych utworzonych w warstwach innych niż 0, AM_0 i AM_0N.

Łącze Inventor:

• Błąd krytyczny podczas tworzenia lub edytowania plików łącza Inventor na komputerze z ujemnym ustawieniem strefy czasowej GMT.

Interfejsy API:

• Błąd krytyczny w interfejsie API, ami2DSAddHideSiatuation, jeśli tablica identyfikatorów fgObjIds i bgObjIds zawiera więcej niż osiem elementów należących do struktury 2D.
• Błąd krytyczny w interfejsach API, ami2DSCreateFolderDef i ami2DSCreateCompViewDef , jeśli tablica wejściowa entitiesToAdd zawiera więcej niż osiem elementów należących do struktury 2D.
• Nie można dołączyć elementu McadBOMItem do elementu McadBalloon za pomocą interfejsu API McadBalloon.AppendBOMItem().
• Nie można użyć definicji McadAnnotationViewDefinition z interfejsem API Mcad2DStructureMgr.HasFolderDefinition().

Inne rozwiązane problemy:

• Komputery klienckie nie mogą uzyskać dostępu do licencji sieciowej, jeśli użytkownik loguje się za pomocą nazwy logowania ze znakami dwubajtowymi.
• Skrócono czas uruchamiania programu AutoCAD Mechanical.
• Przy przełączaniu między rysunkami znikają paski narzędzi.
• W widoku szczegółowym nie są wyświetlane wszystkie elementy w niektórych przypadkach.
• Rozciąganie symetryczne nie działa, jeśli zostaną wybrane dwa punkty, lecz nie zostanie wybrana linia środkowa w celu określenia osi symetrii podczas używania polecenia AMDIMSTRETCH.
• Rozciąganie symetryczne daje niepoprawne wyniki w przypadku rozciągania wałka za pomocą polecenia AMDIMSTRETCH.
• Nie można zaimportować pewnych plików ACIS.
• Nie można wybierać pojedynczych odcinków polilinii 2D za pomocą polecenia AMFILLET2D lub AMCHAM2D.
• Błąd krytyczny przy włączaniu opcji Wybierz obiekty podczas tworzenia pliku DXF.
• Tabelka rysunkowa zmienia kolor po wywołaniu polecenia AMSETUPDWG.
• Polecenie IGESOUT nie akceptuje danych wejściowych pliku opcji (.OPT) dla ustawień eksportu.
• Super edycja przyciętych rzutni w układzie nie działa.
• Zapisanie pliku programu AutoCAD Mechanical 2007 w formacie pliku programu AutoCAD lub starszej wersji programu AutoCAD Mechanical i otwarcie pliku w odpowiedniej wersji programu AutoCAD lub AutoCAD Mechanical powoduje w niektórych przypadkach wyświetlenie ostrzeżenia dotyczącego serwera proxy.

Ważne informacje dla użytkowników programu Vault:

W przypadku korzystania z programu Autodesk Vault 5 z programem AutoCAD Mechanical 2007 należy zainstalować dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Vault 5. Ten dodatek Service Pack można pobrać z witryny Pomocy technicznej firmy Autodesk w sieci Web.

Uwagi

W przypadku programów AutoCAD Mechanical 2007, AutoCAD Mechanical 2007 z poprawką Hotfix1 i AutoCAD Mechanical 2007 z dodatkiem Service Pack 1 jest używany ten sam format pliku. Pliki rysunków mogą być używane w każdej z tych wersji, niezależnie od tego, w której zostały utworzone.

Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2007

Instalatora dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2007 można pobrać za pomocą funkcji Live Update lub z następującej lokalizacji:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.