| | |Menu główne

Formularz zgłoszeniowy

zgłoszenie na szkolenie / egzamin

Dane szkolenia

Typ*:

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia faktury

* Akceptuję regulamin szkoleń: www.procad.pl/landingpage/regulamin-szkolen/

* Oświadczam, że akceptuję przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez PROCAD SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF oraz oświadczam, iż adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury, będzie adres wskazany w danych Osoby Zgłaszającej. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące oraz duplikaty faktur. Wyraża zgodę aby dowodem doręczenia faktury przesyłką elektroniczną stanowił wydruk z systemu komputerowego PROCAD SA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, KRS nr 0000258329. Podstawą prawną przetwarzania dla celu wzięcia udziału w szkoleniu jest umowa lub działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy. W przypadku celu marketingowego, podstawą prawną jest Pani/Pana wyraźna oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W tym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane:

  • Dla celu wzięcia udziału w szkoleniu: przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych i archiwizacyjnych.
  • Dla celu marketingowego: od momentu zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aż do czasu jej odwołania.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych w celu wzięcia udziału w szkoleniu jest obowiązkowe, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie będzie miało jakichkolwiek negatywnych skutków.

Zamknij