| | |Menu główne

Autodesk Moldflow Design

Charakterystyka programu Moldflow Design

 •  Moldflow Design funkcjonuje jako wtyczka do programów Autodesk Inventor®, Dassault Solidworks®, PTC Creo® oraz niezależny moduł pozwalający na analizy w czasie rzeczywistym 
 • Działanie w czasie rzeczywistym oznacza, iż po każdej zmianie położenia punktu (punktów) wtrysku lub geometrii wypraski moduł dokona analizy wypraski i po paru sekundach przedstawi rezultaty 
 • Oprogramowanie posiada zestaw predefiniowanych tworzyw o uśrednionych właściwościach umożliwiających porównanie zastosowania różnych gatunków tworzyw. 
 • Program umożliwia analizę wypełniania gniazda w oparciu o zadeklarowane punkty wtrysku. Analizuje on:
  Technologiczność wypraski, związaną z łatwością wypełnienia gniazda oraz możliwymi problemami przetwórczymi
  Kosztochłonność wypraski, związaną z geometrią formy, tworzywem oraz czasem cyklu
  Ekologiczność wypraski, związaną z zastosowanym materiałem, energią i wodą potrzebną do jej wyprodukowania.

 •  W ramach Technologiczności wypraski program pozwala na analizę:
  – Znaczących różnic w grubości wypraski wymagających ujednorodnienia ze względu na możliwość wystąpienia problemów z utrzymaniem wymiarów oraz jakością powierzchni
  – Pochyleń ścianek, które powinny zostać wprowadzone w celu łatwiejszego usuwania wypraski z formy
  – Podcięć wymuszających obecność ruchomych elementów formy potrzebnych do usunięcia wypraski z formy
  – Miejsc występowania linii łączenia strug tworzywa podczas wypełniania gniazda
  – Miejsc powstawania zapadnięć
  – Grubości ścianek, ze wskazaniem zbyt grubych ścianek wymagających pocienienia jeżeli to możliwe.
  – Wypełniania gniazda, gdzie możliwe jest wyświetlenie animacji pokazującej cały proces
  – Rozkładu ciśnień w gnieździe na koniec fazy wypełniania
 • W ramach analizy Kosztochłonności wypraski program uwzględnia:
  – Koszt formy związany z wysokością wypraski, rzutem przekroju wypraski na płaszczyznę otwarcia formy, oraz złożonością geometryczną wypraski
  Wielkość części oraz rodzaj materiału
  Czas cyklu
 • W ramach analizy Ekologiczności wypraski program uwzględnia:
  Ślad węglowy związany z wyprodukowaniem wypraski
  Ilość energii potrzebnej do wyprodukowania wypraski
  Ilość wody potrzebnej do wyprodukowania wypraski
  Zdolność do recyklingu zastosowanego materiału
Zamknij